【Bob囡囡即笑得勁怕醜】陳敏之囝囝超主動!

藝人陳敏之同林盛斌(Bob)尋晚兩家人齊齊圍埋打邊爐,咁烚吓烚吓之際,敏之嘅囝囝雷子樂同Bob三女林機兒(機機)咁啱就坐埋一齊,而喺電光火石之間,陳敏之同Bob嫂就忽發奇想,決定嚟個對親家,仲愈食愈有機,有「好消息」公布!

咁子樂本身就同機機同枱食飯好正常,敏之就突然拍片,爆料指原來子樂睇中咗機機,兩個小朋友都唔知咩事,點知Bob就嗌機機望住子樂,不過就點都估唔到年紀細細嘅子樂大發冧功,喺佢同機機對望時,將頭仔愈靠愈埋,啲大人紛紛起哄係咁Wow。

面對住又相機拍片,又有咁多雙目光,再加埋子樂嘅頑強攻勢,機機都忍唔住怕醜起上嚟,忽然低頭食嘢兼偷笑,餘光仲掃去望鏡頭,成個少女樣出晒嚟。

之後Bob嫂亦喺社交網大讚子樂,講到明鍾意子樂活潑主動,睇嚟今次「相睇」成功,兩位媽咪應記一功喇!

(on.cc)