【BBQ仔上學去】車婉婉囝囝返學唱歌唱到有炸麵?

車婉婉的兩歲半兒子BBQ終於返學了,每天在學校學唱歌仔,回家就唱不停﹗

不過由於年紀尚幼,BBQ仍然未完全戒除BB話,令婉婉有時候也摸不着頭腦,不知道兒子在唱什麼。

婉婉今日在社交平台分享BBQ唱歌的片段,留言︰「聽咗一個星期,Q MaMa真係唔知佢唱乜,終於忍唔住走去問老師,教咗小朋友邊隻歌係(有) 『炸面(麵)』嘅,老師都忍唔住笑咁話我知,歌詞其實係:讚美 讚美 早上要讚美祂 晚上要讚美祂 讚美 讚美……嘩!巧感動呀!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻BBQ返學後第一首帶回家的歌曲原來是讚美神嘅歌,太Amazing!真係估佢唔到🤣﹗Praise God Praise God Praise God❤️❤️❤️﹗」

(綜合報導/明報娛樂)